Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Σύνδεση ποντικιού logitech pebble σε windows

 Κλείνεις το ποντίκι

το ανοίγει μαζί με το bluetooth search του ΗΥ

πατάς το κουμπί εναλλαγής σύνδεσης του ποντικιού σταθερά για 3 δεύτερα, μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα το bluetooth του ποντικιού.

το αναγνωρίζει ο ΗΥ και συνδέεται

στο Ubuntu απλά το αναζητά και το βρίσκει ο ΗΥ

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Unable to map DNS-320L On Windows 10 64 Pro Τα windows δεν βρίσκουν το NAS Dlink ως δίσκο στο δίκτυο network

Unable to map DNS-320L On Windows 10 64 Pro

 

I sorted this out yesterday.

Guys you need to do 3 things:

- Get Windows 10 1089 update (october)
- Switch on Network Sharing settings in Windows, enable options
- Turn Windows Feature SMB 1.0 On

I had 1803 windows, that was the reason Windows blocked the connection anyway.

Then I updated the windows and it was working, but funny thing today I switched on the PC and the update broke all partition tables, which I could not fix anyhow..

reinstalled win 10 x64 pro 1809 and its finally working...

Enable SMB1 on Windows 10
 1. Press Windows Key + R to bring up the run dialog and type: optionalfeatures.
 2. Expand “SMB 1.0/CIFS File Sharing Support” and then check the box next to “SMB 1.0/CIFS Client“
 3. Click OK.
 4. The installation will now proceed and you should be able to access shares using the SMB 1 Protocol again.
 5.  

 

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

templates - Adding Mathjax to a Joomla website - Joomla Stack Exchange

templates - Adding Mathjax to a Joomla website - Joomla Stack Exchange

 

https://joomla.stackexchange.com/questions/399/adding-mathjax-to-a-joomla-website

 

As @Anibal answer, you can edit the template file. I'm improving the @Anibal answer to support your code $\frac{a}{b}$

...
  <script type="text/x-mathjax-config">
    MathJax.Hub.Config({
      tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}
    });
  </script>
  <script type="text/javascript"
    src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
  </script>

</head>
<body id="shadow">
 

There are several ways:

A. At template level: Access your template, and add the Mathjax cdn line in the head area. E.g. In beez3 template:

templates/beez3/index.php, line 85

...
  <script type="text/javascript"
   src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
  </script>

  </head>
  <body id="shadow">
....

B. With a Custom HTML module: You can add a couple of PHP source code lines in a custom scripting module. In this way you can assign the Mathjax cdn script to specific menus. For example, with NoNumber Sourcerer http://www.nonumber.nl/extensions/sourcerer

{source}
<?php

  $doc = JFactory::getDocument();
  $doc->addScript('http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML', 'text/javascript');

?>
{/source} 
 
 

    
3

I have copied and pasted

<script type="application/javascript" src="https://c328740.ssl.cf1.rackcdn.com/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script>

just before </head> tag in the PHP template principal page file.

Then, it was enough for me to use MathJaX delimiters inside articles.

It just works, and in the usual nice way.

Addendum: I did not notice before today that, since the latest months, some changes occurred and must be considered by users who want to choose this simple way of implementation.

Switching https://c328740.ssl.cf1.rackcdn.com/ to https://cdn.mathjax.org/ in the link above would - I verified - keep this answer actual.

 
 
 

 

Latex σε Joomla 3.9.23 με το JExtBOX Equation Demo

JExtBOX Equation Demo