Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

el:mathp [OpenEclass.Org Documentation]

el:mathp [OpenEclass.Org Documentation]
Usual commands

x+y : x+y

x-y : x-y

x*y : x*y

x/y : x/y

x^y : x^y

x_y : x_y

x<>y : x<>y

x>y : x>y

x>=y : x>=y

x<y : x<y

x<=y : x<=y

Parenthesis

visible : (x)

invisible : {x}

Math space

a~b : a~b

Greek letters

alpha : alpha

beta : beta

gamma : gamma

delta : delta

epsilon : epsilon

varepsilon : varepsilon

zeta : zeta

eta : eta

theta : theta

vartheta : vartheta

iota : iota

kappa : kappa

lambda : lambda

mu : mu

nu : nu

xi : xi

pi : pi

varpi : varpi

rho : rho

varrho : varrho

sigma : sigma

varsigma : varsigma

tau : tau

upsilon : upsilon

phi : phi

varphi : varphi

chi : chi

psi : psi

omega : omega

Gamma : Gamma

Lambda : Lambda

Sigma : Sigma

Psi : Psi

Delta : Delta

Xi : Xi

Upsilon : Upsilon

Omega : Omega

Theta : Theta

Pi : Pi

Phi : Phi

Symbols

infty : infty

in : in

notin : notin

forall : forall

exists : exists

notexists : notexists

partial : partial

approx : approx

pm : pm

inter : inter

union : union

ortho : ortho

parallel : parallel

backslash : backslash

prime : prime

wedge : wedge

vert : vert

lbrace : {

rbrace : }

circ : circ

varnothing : varnothing

subset : subset

notsubset : notsubset

cdots : cdots

vdots : vdots

ddots : ddots
Arrows :

left : left

right : right

leftright : leftright

doubleleft : doubleleft

doubleright : doubleright

doubleleftright : doubleleftright

nearrow : nearrow

searrow : searrow

Sets

bbR : bbR

bbN : bbN

bbZ : bbZ

bbC : bbC

Roots

sqrt{a} : sqrt{a}

root{n}{a} : root{n}{a}

Limits

lim{a}{x} : lim{a}{x}

Big operators

int{a}{b}{x} : int{a}{b}{x}

doubleint{a}{b}{x} : doubleint{a}{b}{x}

tripleint{a}{b}{x} : tripleint{a}{b}{x}

oint{a}{b}{x} : oint{a}{b}{x}

sum{a}{b}{x} : sum{a}{b}{x}

prod{a}{b}{x} : prod{a}{b}{x}

bigcup{a}{b}{x} : bigcup{a}{b}{x}

bigcap{a}{b}{x} : bigcap{a}{b}{x}

Delimiters

delim{[}{x}{]} : delim{[}{x}{]}

delim{]}{x}{]} : delim{]}{x}{]}

delim{[}{x}{[} : delim{[}{x}{[}

delim{]}{x}{[} : delim{]}{x}{[}

delim{lbrace}{x}{rbrace} : delim{lbrace}{x}{rbrace}

delim{|}{x}{|} : delim{|}{x}{|}

delim{vert}{x}{vert} : delim{vert}{x}{vert}

Matrix

matrix{num of lines}{num of columns}{first_element ... last_element}

Example :

matrix{2}{3}{a b c d e f g} : matrix{2}{3}{a b c d e f g}


Tabular

tabular{lines description}{columns description}{first_element ... last_element}

lines description : sequence of 1 (draw the horizontal line) or 0 (don't
draw the horizontal line) - the length of the sequence=num of lines+1

columns description : sequence of 1 (draw the vertical line) or 0 (don't
draw the vertical line) - the length of the sequence=num of columns+1

Examples :

tabular{111}{1111}{a b c d e f g} : tabular{111}{1111}{a b c d e f g}


tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6} : tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6}


Constructions

vec{express} : vec{express}


{express}under{foo} : {express}under{foo}


{express}over{foo} : {express}over{foo}


overline{express} : overline{express}


underline{express} : underline{express}


hat{express} : hat{express}


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου